Facebook Login

Czary mary, abrakadabra. Jesteśmy na łamach Southampton24 PL Ogłoszenia i będziemy publikować najnowsze wiadomości w wersji News Oni Southampton PL.

Zapraszamy i oczywiście prosimy o zaangażowanie i współpracę z nami. Liczymy na podsyłanie nowych tematów i swoich propozycji.

 

ProTematy, którymi będziemy się zajmować będą dotyczyć oczywiście wszystkiego, co bedzie ciekawe.

Zgłaszamy Gramy Czytamy Interesujemy się Wszystko Co Dozwolone nie Jest Zabronione Piszemy Czekamy Zamieszczamy Żyjemy Słowna Kalambura

 

Zapewne poruszane tematy nr TOP to:

1Polityka Patriotyzm Sprawy związane z Polską Unia Ameryka Politycy Solidarność Przywódcy Masoni Spisek Banki Pieniądze Wynalazki Giełda Kursy Gospodarka

2Kultura Aktorzy PL UK Sztura Obrazy Kino Sport Gracze Piłkarze Stadiony Euforia Kibic Sportowiec Kluby Film Teatr Piosenka Koncerty Plotki

3Media Wiadomości Telewizja Radio Spikerzy Komentator Programy Występy Seriale Internet Komputer Telefon Mobilne Strony Domeny Serwery Język Nauka

4Humor Skecz Wierze Proza Miłość Duch Ciepło Cisza Zrozumienie Słuchanie Porozumienie Uśmiech Kabaret Mowa

 

Jak mądre byłyby ko­biety, gdy­by miały te ro­zumy, które dla nich pot­ra­cili mężczyźni.

Mężczyźni wolą ko­biety ład­ne niż mądre, po­nieważ łat­wiej im przychodzi pat­rze­nie niż myślenie.

Dzi­siej­sze nieśmiałe dziec­ko, to to, z które­go wczo­raj się śmialiśmy.

Nic tak nie sprzy­ja mądrej i rzeczo­wej dys­kusji jak at­mosfe­ra pieniądza.

Co­kol­wiek nie po­wiesz po łaci­nie, brzmi mądrze.

Płomień nie widzi swej jas­ności tak dob­rze jak ci, których oświet­la, tak jest też w przy­pad­ku mędrca.

Mówienie jest rzeczą głupców, mil­cze­nie – tchórzy, a słucha­nie rzeczą mędrców.

Bieda­ku, mądrzysz się, że umarłeś za ludzkość, my pot­ra­fimy umierać za jed­ne­go kumpla. 

Wiedzę możemy zdo­bywać od in­nych, ale mądrości mu­simy nau­czyć się sami.

Mądrości nie można prze­kazać. Wie­dza, którą próbu­je prze­kazy­wać mędrzec, brzmi zaw­sze jak głupota.

Chrys­tus wypędził han­dlarzy ze świąty­ni. Po­tem han­dlarze zmądrze­li: przyw­dziali sza­ty kapłańskie.

Bez­myślnych wyz­wa­la ze smut­ku czas, mądrych logika.

Re­ligia jest dla mądrych. A jak ktoś jest głupi i jak chce być głupi, nie po­winien do te­go używać re­ligii, nie po­winien re­ligią swo­jej głupo­ty zasłaniać.

Gdy ra­da głup­ca jest dob­ra, to mądry człowiek jej słucha. 

Kul­tu dziewic­twa nie wpro­wadziły ko­biety - po­nieważ są w tych spra­wach znacznie mądrzej­sze od mężczyzn.

Mil­czący nie znaczy mądry. By­wają szuf­la­dy zam­knięte na klucz, choć puste.

Człowiek, który kochając, nig­dy nie zro­bił z siebie dur­nia, nig­dy nie będzie w sta­nie kochać mądrze.

Jak­by cier­pienie uczyło, to Pol­ska byłaby jed­nym z najmędrszych krajów świata.

Na­wet mędrzec nie wszys­tko wie, a jeśli jest nim, pa­mięta o tym.

Mądrość jest harmonią.

 

News PL Oni Southampton PL