Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

... temu ....

... hace ....

Tydzień temu.

Hace una semana.

Miesiąc temu.

Hace un mes.

Rok temu

Hace un ano.

To było rok temu.

Esto fue hace un ano.

Kiedy to było ?

? Cuándo fue esto ?

To było w piątek.

Esto fue el viernes.

To było trudne.

Esto fue dificil.

To było śliczne.

Esto fue precioso.

Byłem (o tym, jaki ktoś był w przeszłości )

Fui (czas przeszły indefinido)

ser

być (indicativo pretérito perfecto simple)

yo fui

 ja byłem

tú fuiste

 ty byłeś

él / ella fue

 on był

nosotros fuimos

 my byliśmy

vosotros fuistes

 wy byliście

ellos / ellas fueron

 oni byli

Byłem dobrym dzieckiem.

Fui un nino bueno.

Byłem inżynierem.

Fui un ingeniero.

Nie byłem dobrym mężem.

No fui un marido bueno.

Byłem najlepszym uczniem w szkole.

Fui el mejor alumno en la escuela.

TY Byłeś (o tym jaki ktoś był w przeszłości )

Fuiste

Byłeś dobrym ojcem.

Fuiste un padre bueno.

Byłaś najlepszym uczniem w szkole

Fui el mejor alumno en la escuela.

Byłeś dobrym przyjacielem.

Fuiste un amigo bueno.

Byłeś dla mnie przyjacielem.

Fuiste un amigo para mi.

Nie byłeś dobrym kucharzem.

No fuiste un cocinero bueno.

ON, ONA, ONO Był, była, było ( o tym, jakie coś było lub ktoś był w przeszłości )

Fue

Ten obiad był dobry.

Este almuerzo fue bueno.

On był dobrym ojcem.

Él fue un padre bueno.

Maria była dobrym przyjacielem.

Maria fue una amiga buena.

To było bardzo dobre.

Esto fue muy bueno.

Ten parasol był zielony.

Este paraguas fue verde.

Ten hotel był drogi.

Este hotel fue caro.

Ten hotel nie był tani.

Este hotel no fue barato.

Ten kurczak był świetny.

Este pollo fue exelente.

W piątek była niedziela.

El viernes fue domingo.

Ten but był za mały.

Este zapato fue demasiado pequeno.

Ten but był za duży.

Este zapato fue demasiado grande.

Ten hotel był lepszy.

Este hotel fue mejor.

Byłem (o miejscu - czynność jednorazowa, krótka w określonym momencie w przeszłości)

Estuve

Byłem w Barcelonie.

Estuve en Barcelona.

Byłem w Barcelonie rok temu.

Estuve en Barcelona hace un ano.

Wczoraj o 10 wieczorem byłem w restauracji.

Ayer a las diez por la noche estube en el restaurante.

Byłem tutaj wczoraj.

Aquí estuve ayer.

Byłeś (o miejscu - czynność jednorazowa krótka, w określonym momencie w przeszłości)

Estuviste

Byłeś w Hiszpanii ?

? Estuviste en Espana ?

Kiedy byłeś w Hiszpanii ?

? Cuando estuviste en Espana ?

Czy byłeś w Hiszpanii rok temu ?

? Estuviste en Espana hace un ano ?

Czy wczoraj o 5 po południu byłeś z nią ?

? Ayer a las sinco por la tarde estuviste con ella ?

Była, był (o miejscu - czynność jednorazowa, krótka w określonym momencie w przeszłości)

Estuvo

Moja mama była tutaj.

Mi mama estuvo aquí.

Moja mama była tutaj w sobotę.

Mi mama estuvo aquí el sábado.

On nie był na spotkaniu o 8.

Él no estubo en la reunión a las ocho.

Wczoraj on nie był z nami.

Ayer él no estuvo con nosotros.

Wczoraj

Ayer

W zeszłym miesiącu.

El mes pasado.

W zeszłym tygodniu.

La semana pasada.

To było wczoraj.

Esto fue ayer. (czas przeszy indefinido)

To było w zeszłym tygodniu.

Esto fue la semana pasada.

W zeszłym tygodniu musiałem napisać list.

La semana pasada tuve que escribir una carta.

W zeszłym tygodniu musiałem napisać list do mojej siostry.

La semana pasada tuve que escribir una carta a mi hermana.

Nie mogłem przyjechać o 8 wieczorem, bo byłem w restauracji.

No pude venir de las ocho de la noche porque estaba en el restaurante.

Mogłem (czynność jednorazowa krótka, w określonym momencie w przeszłości)

Pude (czas przeszly indefinido)

Nie mogłem przyjechać o 8.

No pude venir a las ocho.

Nie mogłem przyjechać o 8 wieczorem.

No pude venir a las ocho de la noche.

Nie mogłem przyjechać o 8 wieczorem, bo byłem w restauracji.

No pude venir de las ocho de la noche porque estaba en el restaurante.

Wczoraj w sklepie nie mogłem zapłacić kartą.

Ayer en la tienda no pude pagar con tarjeta.

Mogła, mógł (czynność jednorazowa, krótka w określonym momencie w przeszłości)

Pudo (czas przeszly indefinido)

Ona nie mogła przyjechać o 8.

Ella no pudo venir a las ocho.

Nie mógł przyjechać o 8 wieczorem.

No pudo venir a las ocho de la noche.

Nie mógł przyjechać o 8 wieczorem, bo był w restauracji.

No pudo venir a las ocho de la noche porque estaba en el restaurante.

Wczoraj rano on nie mógł wstać.

Ayer por la mañana él no pudo levantarse.

Stać się ...

Pasar ...

Stało się...

Pasó ...

Co się stało ?

¿ Qué pasó ?

Co się stało z tym pociągiem ?

¿ Qué pasó con este tren ?

Co się stało z tym butem ?

¿ Qué pasó con este zapato ?

Co się stało z moim obiadem ?

¿ Qué pasó con mi almuerzo ?

Co się stało z twoimi przyjaciółmi ?

¿ Qué pasó con tus amigos ?

Co się stało w piątek ?

¿ Qué pasó el viernes ?

Nie wiem co się stało.

No sé qué pasó.

Nie wiem co się stało w Madrycie.

No sé qué pasó en Madrid.

Nie wiem co się stało w Madrycie w zeszłym tygodniu.

No sé qué pasó en Madrid la semana pasada.

To się mogło stać wczoraj.

Esto podía pasar ayer.

To się mogło stać w restauracji.

Esto podiá pasar en el restaurante.

To się mogło stać w autobusie.

Esto podía pasar en el autobús.

Autobus nie mógł się zatrzymać.

El autobús no podía pararse.

Co się z tobą stało ?

¿ Qué pasó contigo ?

Co się stało z tym autobusem ?

¿ Qué pasó con este autobús ?

Co się stało ?

¿ Qué pasó ?

Myślę, że wczoraj musiałeś wcześniej wstać.

Creo que ayer tuviste que levantarte temprano.

Kiedy musiałeś zmienić krawat ?

¿ Cuándo tuviste que cambiar la corbata ?

Ile godzin mogłeś pracować w niedzielę ?

¿ Cuántas horas pudiste trabajar el domingo ?

Czy chciałeś pójść na niedzielną mszę ?

¿Quisiste ir a la misa del domingo ?

Wiem, że chciałeś jechać z nami, ale nie mogliśmy czekać.

Sé qué quisiste ir con nosotros, pero no pudimos esperar.

 
 
Materiały: Redakcja Southampton24, z pomocą pani Beaty Pawlikowskiej "Blondynka na językach. Hiszpański Europejski"
Wszystkie artykuły na naszym portalu są zamieszczone tylko i wyłącznie w celach promocyjnych i informacyjnych.