Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

 

Byłem (kiedy mówimy o miejscu i o czynności trwającej jakiś bliżej nieokreślony czas w przeszłości)

Estaba (czas przeszły imperfecto, czasownik estar)

być (czas przeszły préterito imperfecto)

Estar

ja byłem

yo estaba

ty byłeś

yo estaba

on/ona była

él / ella estaba

my byliśmy

nosostros estábamos

wy bykiście

vosotros estabais

oni/ one były

ellos / ellas estaban

Wczoraj cały dzień byłem w domu.

Ayer todo el día estaba en casa.

Cały zeszły rok byłem w Hiszpanii.

Todo el año pasado estaba en España.

Cały zeszły tydzień byłem w domu rodziców.

Toda la semana pasada estaba en la casa de los padres.

Mój ojciec przez wiele miesięcy był w Hiszpanii.

Mi padre estaba en España durante muchos meses.

Cały piątek moja siostra była ze swoją przyjaciółką.

Todo el viernes mi hermana estaba con su amiga.

Mój mąż był w szpitalu przez wiele dni.

Mi marido estaba en el hospital durante muchos días.

Czysty

Limpio

Pociąg był czysty.

El tren estaba limpio.

Mam czyste spodnie.

Tengo los pantalones limpios.

Czy te owoce są czyste?

¿ Estas frutas están limpias ?

To jabłko było czyste.

Esta manzana estaba limpia.

Musiałem

Tenía que

Musiałem napisać list.

Tenía que escribir una carta.

Musiałem kupić owoce.

Tenía que comprar frutas.

Musiałem zmienić spodnie.

Tenía que cambiarme los pantalones.

Musiałem wyjechać.

Tenía que marcharme.

Musiałem wyjechać z Polski.

Tenía que marcharme de Polonia.

Musiałem wyjechać do Hiszpanii.

Tenía que marcharme a España.

Musiałem napisać maila.

Tenía que escribir un e'mail.

Musiałem wszystko zmienić.

Tenía que cambiar todo.

Chociaż, mimo że ...

Aunque ...

Musiałem wypić herbatę z cukrem, chociaż nie lubię cukru.

Tenía que tomar un té con azúcar aunque no me gusta el azúcar.

Musiałem kupić parasol, chociaż nie potrzebuję go.

Tenía que comprar un paraguas aunque no lo necesito.

Musiałem obudzić Marka, chociaż on lubi spać.

Tenía que despertar a Marco aunque le gusta dormir.

Musiałem wziąć tą bransoletkę, chociaż mi się nie podoba.

Tenía que coger esta pulsera aunque no me gusta.

Musiałem kupić pamiątki, chociaż mam mało pieniędzy.

Tenía que comprar unos recuerdos aunque tengo poco dinero.

Musiałem napisać list, chociaż to było trudne.

Tenía que escribir una carta aunque esto fue difícil.

Musiałem zjeść banana, chociaż nie lubię żółtych owoców.

Tenía que comer un plátano aunque no me gustan las frutas amarillas.

Musiałem mieszkać w Hiszpanii, chociaż jestem Polakiem.

Tenía que vivir en España aunque soy Polaco.

Musiałem umyć ręce, chociaż nie mam mydła.

Tenía que lavarme las manos aunque no tengo jabón.

Musiałem umyć ręce, chociaż nie mialem mydła.

Tenía que lavarme las manos aunque no habiá jabón.

Musiałem umyć ręce, chociaż w hotelu nie było mydła.

Tenía que lavarme las manos aunque en el hotel no habiá jabón.

Musiałam zatrzymać się w tym hotelu, chociaż nie był czysty.

Tenía que alojarme en este hotel aunque no estaba limpio.

Chciałem

Quería

Chciałem zjeść obiad.

Quería almorzar

Chciałem wypić kawę.

Quería tomar un café.

Chciałem wypić dobrą kawę.

Quería tomar un café bueno.

Chciałem tylko wypić dobrą kawę.

Quería sólo tomar un cefé bueno.

Chciałem napisać list.

Quería escribir una carta.

Chciałem umyć ręce.

Quería lavarme las manos.

Chciałem jajecznicę bez mięsa.

Quería huevos revueltos sin carne.

A co to jest ?

¿ Y que es esto ?

To jest mięso, prawda ?

Esto es carne, ¿ verdad ?

Proszę o jeszcze jedną jajecznicę, bez mięsa.

Unos huevos revueltos otra vez sin carne, por favor.

Tylko z masłem.

Sólo con la mantequilla.

Chciałem zjeść jajecznicę, mimo że była z mięsem.

Quería comer los huevos revueltos aunque fueron con la carne.

Musiał, musiała, musiało

Tenía que

To musiało być dobre.

Esto tenía que ser bueno. (czas przeszly imperfecto)

Dziecko musiało być ładne.

El niño tenía que ser bonito.

To musiała być ta kiełbasa.

Tenía que ser esta salchicha.

To musiała być ta ostra kiełbasa.

Tenía que ser esta salchicha picante.

To musiał być nasz pociąg.

Éste tenía que ser nuestro tren.

Tomek musiał jechać do Madrytu.

Tomás tenía que ir a Madrid.

Tomek musiał zostać.

Tomás tenía que quedarse.

Tomek musiał zostać w hotelu.

Tomás tenía que quedarse en el hotel.

Tomek musiał zostać w Polsce.

Tomás tenía que quedarse en Polonia.

Moja torebka musiała zostać w sklepie.

Mi bolso tenía que quedarse en el tienda.

Pomyłka

Error

To jest pomyłka.

Esto es un error.

To była pomyłka.

Esto fue un error.

To musiała być pomyłka.

Esto tenía que ser un error.

To jest wielka pomyłka.

Esto es un gran error.

Przepraszam za pomyłkę.

Pardón por el error.

Bardzo przepraszam za pomyłkę.

Lo siento mucho por el error.

Jak powiedzieć ... ?

¿ Cómo decir ... ?

J W czasie przeszłym.

En el tiempo pasado.

Jak powiedzieć spać w czasie przeszłym ?

¿ Cómo decir dormir en el tiempo pasado ?

Jak powiedzieć ja jeść w czasie przeszłym ?

¿ Cómo decir yo comer en el tiempo pasado ?

Jak powiedzieć ja jechać w czasie przeszłym ?

¿ Cómo decir yo ir en el tiempo pasado ?

Jak powiedzieć on musieć w czasie przeszłym ?

¿ Cómo decir él tener que en el tiempo pasado ?

Jak powiedzieć on zapłacić w czasie przeszłym ?

¿ Cómo decir gustar en el tiempo pasado ?

Jak powiedzieć podobać się w czasie przeszłym ?

¿ Cómo decir gustar en el tiempo pasado ?

Mogłem (kiedy chodzi o czynność trwającą jakiś bliżej nieokreślony czas w przeszłości)

Podía

Mogłem to zrobić.

Podía hacerlo.

Nie mogłem tego zrobić.

No podía hacerlo.

Mogłem to zrobić, ale nie chciałem.

Podía hacerlo, pero no quería.

Mogłem to zrobić, mimo że nie chciałem.

Podía hacerlo, aunque no quería.

Nie mogłem tego zrobić, mimo że chciałem.

No podía hacerlo, aunque quería.

Nie mogłem zjeść kolacji.

No podía cenar.

Mogła, mógł (kiedy chodzi o czynność trwającą jakiś bliżej nieokreślony czas w przeszłości)

Podía

On mógł przyjechać.

Él podía venir.

On nie mógł przyjechać.

Él no podía venir.

Czy on mógł przyjechać.

¿ Él podía venir ?

Ona mogła zrobić kolację, ale nie chciała.

Ella podía hacer la cena, pero no quería.

Ona nie mogła mnie zaprosić,mimo że chciała.

Ella no podía invitarme aunque quería.

Co chciałeś zrobić ?

¿ Qué quería hacer ?

Dlaczego nie mogłeś umyć rąk ?

Por qué no podía lavarte las manos ?

Czy musiałeś przeczytać wszystkie książki ?

¿ Tenías que leer todos los libros ?

Czy byłeś w Hiszpanii ?

¿ Estabas en España ?

Czy podróżowałeś po Hiszpanii ?

¿ Viajabas por España ?

Chciałaś napisać książkę o Polsce.

Querías escribir un libro sobre Polonia.

Mogłeś być mądrzejszy.

Podías ser más sensato.